- КОНТАКТИ -

ТЕЛЕФОНИ:
Редактор - +38 068 780 39 45
Директор - +38 096 055 19 14

ЕЛЕКТРОННІ СКРИНЬКИ:
Для пропозицій, заяв та скарг - [email protected]
Редактор - [email protected]
Директор - [email protected]

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ:
Facebook - facebook.com/ruporm
YouTube - youtube.com/channel/UC9WLKDcA24Lty17Ch950L9A

ДОДАТКОВО:
Також ви можете скористатись спеціальною формою
на цьому сайті, щоб повідомити нас про будь-яку подію,
яка, на ваш погляд, потребує нашої уваги

- РЕДАКЦІЙНА РАДА -

Сергій Камський (Голова Ради), Ганс Дніпровський,
Ілля Муравський, Марина Муравська

- ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ -

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Інформаційне агентство "Рупор Приазов'я";
Свідоцтво про державну реєстрацію
інформаційного агентства КВ 596-458 від 28.12.2017
Код ЄДРПОУ 41693108 від 06.11.2017

- ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА КВЕД -

НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ:
63.91 - Діяльність інформаційних агентств;
63.99 - Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на
веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
63.12 - Веб-портали.

РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ДОСЛІДЖЕННЯ
КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ:
73.12 - Посередництво в розміщенні реклами
в засобах масової інформації;
73.11 - Рекламні агентства.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ:
58.13 - Видання газет;
58.14 - Видання журналів і періодичних видань;
58.19 - Інші види видавничої діяльності.

- ЗАКОНИ УКРАЇНИ ДЛЯ ЗМІ -

СТАТТЯ 34 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ.
"Кожному гарантується право на свободу думки і слова,
на вільне вираження своїх поглядів і переконань"
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно,
письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки,
територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи
злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для
запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання
авторитету і неупередженості правосуддя.


СТАТТЯ 171 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.
"Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів"
1. Незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і
технічних засобів, якими він користується у зв’язку із своєю професійною діяльністю, незаконна
відмова у доступі журналіста до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем,
показу окремих осіб, критики суб’єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне
перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності - карається штрафом
до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до
шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних
обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю -
караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, якщо вони були вчинені службовою особою з
використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб, -
караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Стаття 21. "ЖУРНАЛІСТ ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА":
Журналіст інформаційного агентства - це творчий працівник, який збирає, одержує, створює та
готує інформацію для інформаційного агентства і діє від його імені на підставі трудових чи інших
договірних відносин з ним або за його уповноваженням.
Належність журналіста до інформаційного агентства підтверджується службовим посвідченням
цього агентства чи іншим документом, виданим йому цим агентством.
Журналіст інформаційного агентства має права та виконує обов'язки, визначені чинним
законодавством України про пресу, телебачення і радіомовлення.

Стаття 3. "ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА" :
1. Основними напрямами державної інформаційної політики є: забезпечення доступу кожного
до інформації; забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання, одержання,
зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації;
забезпечення відкритості та
прозорості діяльності суб'єктів владних повноважень.
Стаття 5. "ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ":
1. Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання,
використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх
прав, свобод і законних інтересів.

Стаття 6. "ГАРАНТІЇ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ":
1. Право на інформацію забезпечується: створенням можливостей для вільного доступу до
статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів, інших інформаційних банків, баз
даних, інформаційних ресурсів; обов'язком суб'єктів владних повноважень інформувати
громадськість та засоби масової інформації про свою діяльність і прийняті рішення; здійсненням
державного і громадського контролю за додержанням законодавства про інформацію;
встановленням відповідальності за порушення законодавства про інформацію (Стаття 171
Кримінального Кодексу України).

Стаття 20. "ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ":
2. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим
доступом.

Стаття 24. "ЗАБОРОНА ЦЕНЗУРИ ТА ЗАБОРОНА ВТРУЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ЖУРНАЛІСТІВ І ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ":
1. Забороняється цензура - будь-яка вимога, спрямована, зокрема, до журналіста, засобу
масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, керівника, розповсюджувача,
узгоджувати інформацію до її поширення або накладення заборони чи перешкоджання в
будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації.
Ця заборона не поширюється на випадки, коли попереднє узгодження інформації здійснюється
на підставі закону, а також у разі накладення судом заборони на поширення інформації.

2. Забороняються втручання у професійну діяльність журналістів, контроль за змістом
поширюваної інформації, зокрема з метою поширення чи непоширення певної інформації,
замовчування суспільно необхідної інформації, накладення заборони на висвітлення окремих
тем, показ окремих осіб або поширення інформації про них, заборони критикувати суб'єкти
владних повноважень, крім випадків, встановлених законом, договором між засновником
(власником) і трудовим колективом, редакційним статутом.

Стаття 25. "ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЖУРНАЛІСТІВ":
1. Під час виконання професійних обов'язків журналіст має право здійснювати письмові, аудіо-
та відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів, за винятком випадків,
передбачених законом.
2. Журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб'єктів владних повноважень,
відкриті заходи, які ними проводяться, та бути особисто прийнятим у розумні строки їх
посадовими і службовими особами, крім випадків, визначених законодавством.
4. Після пред'явлення документа, що засвідчує його професійну належність, працівник засобу
масової інформації має право збирати інформацію в районах стихійного лиха, катастроф, у
місцях аварій, масових безпорядків, воєнних дій, крім випадків, передбачених законом.

Стаття 2. "ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ":
Засоби масової інформації України відповідно до законодавства України мають право
висвітлювати всі аспекти діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані
надавати засобам масової інформації повну інформацію про свою діяльність через відповідні
інформаційні служби органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
забезпечувати журналістам вільний доступ до неї, крім випадків, передбачених Законом України
"Про державну таємницю",
не чинити на них будь-якого тиску і не втручатися в їх виробничий
процес.
Засоби масової інформації можуть проводити власне дослідження і аналіз діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, давати їй оцінку,
коментувати.
Право висвітлення і коментування діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, подій державного життя в Україні гарантується Конституцією, цим Законом,
іншими законами України.
Стаття 8. "ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ АГЕНТСТВАМИ":
Інформаційні агентства, створені в Україні відповідно до Закону України "Про інформаційні
агентства", мають право на поширення інформації про діяльність органів державної влади та
органів місцевого самоврядування. Інформаційні агентства України, незалежно від їх виду,
відповідно до Конституції України і Закону України "Про інформаційні агентства" на договірних
засадах збирають, обробляють, створюють, готують до поширення офіційну інформацію про
діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, випускають і
розповсюджують інформаційну продукцію про діяльність цих органів. Державні інформаційні
агентства систематично інформують громадськість про діяльність органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, перебування вищих посадових осіб у робочих поїздках по
Україні, а також про візити офіційних державних делегацій і вищих посадових осіб в інші країни,
прийом зарубіжних офіційних делегацій і посадових осіб інших держав.


Інформаційне агентство "Рупор Приазов'я" не заперечує проти перепостів та публікацій своїх власних матеріалів виключно за умовою розміщення безпосередньо в тексті такої публикації або відкритого посилання на цей веб-сайт, або зазначення в публикації інформагентства "Рупор Приазов'я" в ролі першоджерела. Розраховуємо на вашу порядність!

© Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційне агентство" Рупор Приазов'я ", 2017-2019